Statuten

Tekst van de statuten van Heemkundekring Maasdorpen in de gemeente Lith, per 31-08-2011 gewijzigd voor notaris Van Mourik te Landerd:

STATUTENWIJZIGING

Heden, eenendertig augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij,   MR. MARTINUS JOHAN VAN MOURIK, notaris te Landerd: 1. de heer Johannes Martinus Willem de Nooij
(om privacyredenen zijn de persoonlijke gegevens hier verwijderd)
2. mevrouw Mechtilda Hendrika Maria Meijer
(om privacyredenen zijn de persoonlijke gegevens hier verwijderd)
ten deze handelende als bestuursleden van de vereniging: Heemkundekring “Maasdorpen in de Gemeente Lith”, gevestigd te Lith, adres: De Band 49, 5397 AD Lith, welke rechtspersoon is ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 40215631, en als zodanig de vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende. Van de lastgevingen op de comparanten blijkt uit een onderhandse akte van  volmacht, welke na overeenkomstig de bepalingen der Wet voor echt erkend en ondertekend te zijn, aan deze akte is gehecht

De comparanten verklaarden in deze akte de statuten van de vereniging:
Heemkundekring “Maasdorpen in de gemeente Lith”, te wijzigen.
Zij verklaarden daartoe vooraf het volgende:
Op vijf april tweeduizend elf is door de algemene vergadering van de vereniging:
Heemkundekring “Maasdorpen in de gemeente Lith”, gevestigd te Lith, daartoe
overeenkomstig de statuten der vereniging bijeengeroepen en tot besluiten bevoegd,
het besluit genomen om de statuten der vereniging te wijzigen en te doen opnemen
in een notariële akte.
De comparanten tezamen met de lastgevers, vormen het voltallig bestuur der
vereniging. In gemelde vergadering zijn vastgesteld de navolgende

STATUTEN

NAAM EN OPRICHTINGSDATUM

Artikel 1.
De vereniging draagt de naam Heemkundekring “Maasdorpen in de gemeente
Lith”, en is opgericht op drieëntwintig januari negentienhonderd zesenzeventig.

ZETEL EN DUUR

Artikel 2.
De vereniging is gevestigd te Lith, gemeente Oss.
Zij is opgericht voor onbepaalde tijd en wordt verder in deze statuten genoemd: de
vereniging.

DOEL

Artikel 3.
1. De vereniging heeft als doel de praktische en theoretische heemkunde te2
beoefenen in het bijzonder in de voormalige gemeente Lith, alles in de ruimste
zin des woords.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het instellen of doen instellen van algemene onderzoekingen;
b. het doen houden en houden van lezingen, het organiseren van excursies, het
verzorgen en het leveren van bijdragen aan tentoonstellingen;
c. het mogelijk maken en verzorgen van heemkundige publicaties, onder andere
van een eigen periodiek;
d. het vormen van een band tussen haar leden;
e. het op actieve wijze leveren van een bijdrage tot het behoud of de
instandhouding van voor het heem waardevol geachte objecten en structuren
en het steunen van ontwikkelingen bijvoorbeeld landschappelijk,
sociaal(cultuur)historisch, taalkundig en planologisch verband, die het doel
van de vereniging bevorderen;
f. alle wettig geoorloofde middelen die de vereniging verder te dienste staan;
g. al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het na te noemen
Huishoudelijk Reglement.

LEDEN

Artikel 4.
1. De vereniging kent de volgende categorieën leden:
a. seniorleden;
b. ereleden;
c. juniorleden;
2. Seniorleden kunnen zijn natuurlijke personen, die op de eerste januari van het
verenigingsjaar de achttienjarige leeftijd hebben bereikt en rechtspersonen;
3. Ereleden zijn zij, die zich op bijzondere eervolle wijze jegens de vereniging
onderscheiden hebben, en tot erelid zijn benoemd bij besluit, door de algemene
vergadering genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de
geldig uitgebrachte stemmen. Ereleden hebben dezelfde rechten en
verplichtingen als in de wet en in deze statuten aan seniorleden zijn toegekend,
met inachtneming van artikel 8 lid 3.
4. Juniorleden kunnen zijn natuurlijke personen die op de eerste januari van het
verenigingsjaar twaalf jaar zijn en die op die datum van het verenigingsjaar de
achttienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt.

AANMELDING EN TOELATING

Artikel 5.
1. Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de secretaris
van het bestuur van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, zoals
nader bepaald in het Huishoudelijk Reglement.
Betreft het een aanmelding van een minderjarige dan moet dit formulier mede zijn
ondertekend door de persoon, die het gezag uitoefent over deze minderjarige.
2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van seniorleden en juniorleden. 3
3. Bij niet-toelating door het bestuur tot seniorlid of juniorlid kan de algemene
vergadering alsnog tot toelating besluiten, echter slechts met een meerderheid
van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 6.
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur;
c. door opzegging namens de vereniging;
deze opzegging kan gedaan worden, wanneer een lid niet meer voldoet aan
de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer
hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren;
d. door ontzetting;
deze kan alleen worden uitgesproken bij besluit van de algemene
vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van
de geldig uitgebracht stemmen, wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglement en/of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het
einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van
vier weken.
3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum
waartegen was opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij
de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen
opzichte uit te sluiten.
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond
dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de
kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering.
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van
redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de
contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
8. In de gevallen genoemd in lid 1 onder a en c van dit artikel, eindigt het
lidmaatschap onmiddellijk.

SCHORSING 4

Artikel 7.
1. Leden, die handelen in strijd met de statuten en/of Huishoudelijk Reglement van
de vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene
vergadering of naar besluiten die het bestuur van de vereniging krachtens de
statuten of ingevolge opdracht van de algemene vergadering genomen heeft,
kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal vier weken.
Bij een schorsing voor een langere periode dient het bestuur aan de algemene
vergadering een voorstel te doen tot ontzetting uit het lidmaatschap.
2. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap
voortvloeien, doch behouden het recht op de algemene vergadering, waar hun
schorsing en/of voorgestelde ontzetting wordt behandeld, aan de
beraadslagingen deel te nemen.

CONTRIBUTIE

Artikel 8.
1. De senior- en juniorleden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij besluit
van de algemene vergadering wordt vastgesteld, en die per categorie kan worden
bepaald.
2. De algemene vergadering kan bepalen dat nieuw toegetreden leden – en
ereleden daaronder niet begrepen – een entreegeld moeten betalen.
3. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie, terwijl het
bestuur voorts bevoegd is in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie en/of entreegeld
door senior- of juniorleden te verlenen.

BESTUUR

Artikel 9
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van vijf,
waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die alle drie
meerderjarig moeten zijn.
2. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering.
De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen, de overige
bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld.
3. De benoeming van een bestuurslid geschiedt uit een of meer voordrachten of
aanmeldingen. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het
bestuur als vijf seniorleden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping
voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door vijf of meer seniorleden
moet vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden
ingediend.
De voorgedragen kandidaat/kandidaten moet(en) vooraf schriftelijk verklaren een
eventuele benoeming te zullen aanvaarden.
Is geen voordracht gemaakt dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
4. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen.
Elk bestuurslid treedt drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het 5
bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in
een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van
zijn voorganger in.
Het bestuurslidmaatschap eindigt door het eindigen van het lidmaatschap van de
vereniging en wanneer het bestuurslid zijn functie wenst neer te leggen.
5. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering
een opvolger.
6. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende
bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zittende
bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn
de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn van één maand na
het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen,
waarin wordt voorzien in de ontstane vacatures.
7. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
8. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die door de
voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
9. Door de algemene vergadering kunnen aan het bestuur juniorleden als adviseurs
worden toegevoegd.

TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR

Artikel 10.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt in
en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris
of tezamen met de penningmeester.
2. Het bestuur is onder meer bevoegd tot:
a. Het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en
geven van onroerende goederen;
b. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
c. Voor artikel 10 lid 2 a en b geldt dat de bevoegdheid van het bestuur gaat tot
vijfentwintig procent van de jaarinkomsten van de vereniging.
3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot:
a. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren,
huren en verhuren van registergoederen;
b. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg, of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich
tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt;
c. het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis óf
onbepaald is óf een bij Huishoudelijk reglement te bepalen bedrag te boven
gaat, óf waardoor de vereniging voor langer dan één jaar gebonden wordt;
d. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een (bank)
krediet wordt verleend;
e. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van geld,
waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging 6
verleend bankkrediet;
f. het aangaan van dadingen;
g. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale
procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire
maatregelen en van het opnemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel
kunnen lijden.
Op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering kan,
behoudens de sub 3a en b genoemde handelingen, door en tegen derden geen
beroep worden gedaan.
4. Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden binnen de grens van
zijn bevoegdheden een of meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor het
bestuur of de vereniging op te treden.
5. Het bestuur kan uit de senior-, junior- en ereleden één of meer commissies
instellen, waarvan de leden voor de periode van één jaar worden benoemd door
de algemene vergadering.

REKENING EN VERANTWOORDING.

Artikel 11.
1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.
3. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand januari een algemene vergadering – de
jaarvergadering – gehouden en daarin brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en
doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten,
rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde
bestuur.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van
tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze
commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt
aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Verkiezing,
vervanging en/of aftreden van deze commissieleden wordt nader geregeld bij het
Huishoudelijk Reglement.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een
deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door
haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de
waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging
te geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering
worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.
7. Goedkeuring door de algemene vergadering van het financieel jaarverslag,
balans en staat van baten en lasten, strekt het bestuur tot décharge. 7

ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 12.
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,
die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Op de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 11 lid 3 komen onder meer aan de
orde:
a. de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering;
b. het jaarverslag, als bedoeld in artikel 11 lid 3;
c. het verslag door de commissie als bedoeld in artikel 11 lid 4;
d. de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 11 lid 3;
e. de benoeming van de in artikel 11 genoemde commissie voor het volgende
verenigingsjaar;
f. de vaststelling van de contributie en eventueel entreegeld;
g. de begroting van het volgende verenigingsjaar;
h. de verkiezing van de voorzitter van het bestuur;
i. de verkiezing van andere bestuursleden;
j. de verkiezing van commissies;
k. voorstellen van de zijde van het bestuur;
l. voorstellen ingediend door de leden;
m. wat verder ter tafel komt.
3. Andere algemene vergaderingen dat de vorenbedoelde jaarvergadering worden
gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe
volgens de wet of de statuten verplicht is.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van een/tiende van het aantal
stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene
vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het
verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig
artikel 13, of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging
gevestigd is veel gelezen dagblad.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 13.
1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping
geschiedt schriftelijk aan de adressen van alle leden met inachtneming van een
termijn van tenminste tien dagen, zulks met inachtneming van de artikelen 17 en
18.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd
het bepaalde in de artikelen 17 en 18.

TOEGANG EN STEMRECHT.

Artikel 14.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging en
hun gezinsleden. Per gezin kan echter slechts één stem worden uitgebracht. 8
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene
vergadering.
3. Ieder senior- junior- en erelid van de vereniging, dat niet is geschorst, heeft één
stem.
4. Het uitbrengen van zijn stem bij schriftelijke volmacht is toegestaan.

VOORZITTERSCHAP-NOTULEN.

Artikel 15.
1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn
plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een
van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, op. Wordt ook op
deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelve
in haar leiding.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander
door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die na
goedkeuring door de algemene vergadering in haar eerstvolgende vergadering
alsdan door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend.
Zij die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 12 lid 4, kunnen een
notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.

BESLUITVORMING.

Artikel 16.
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de
vergadering een besluit is genomen, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd
werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde
oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,
wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
3. Een algemene vergadering kan slechts dan geldige besluiten nemen indien
tenminste een/vierde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Is dit
vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig, dan moet op de
eerstvolgende bijeenkomst van de vereniging, maximaal twee maanden later,
een tweede algemene vergadering met dezelfde te behandelen onderwerpen
worden bijeengeroepen, die alsdan geldige besluiten kan nemen, ongeacht het
aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
4. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van
de algemene vergadering genomen met meerderheid van stemmen.
5. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
6. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft verkregen,
heeft een tweede stemming plaats.9
Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen
plaats totdat hetzij één persoon de meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen
twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen
(waaronder niet begrepen is de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen
de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel
uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste
aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste
aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting
uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen
meer kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het
lot wie van beiden is gekozen.
7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van
personen, dan is het voorstel verworpen.
8. Stemmingen niet rakende verkiezing van personen, geschieden mondeling, tenzij
de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der
stemgerechtigden zuls vóór de stemming verlangt. Besluitvorming bij acclamatie
is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke of schriftelijke stemming
verlangt. Stemmingen over personen geschieden uitsluitend schriftelijk.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
9. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als
een besluit van de algemene vergadering.
10. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige
besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de
orde komende onderwerpen dus mede een voorstel statutenwijziging of tot
ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de
voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen
en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet
in acht genomen.

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 17.
1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van een
algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste vier
weken tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel tot
statutenwijziging woordelijk is vermeld.
2. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van
tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering
waarin tenminste een/vierde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is.
Is niet een/vierde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig, dan wordt op
de eerstvolgende bijeenkomst van de vereniging, maximaal twee maanden later,
een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen, waarin over het voorstel 10
zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal
aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat van deze statutenwijziging
een notariële akte is opgemaakt.

ONTBINDING.

Artikel 18.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering; het bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is van
overeenkomstige toepassing.
2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door
het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot
vereffenaar zijn aangewezen.
3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit
tot ontbinding lid waren. Ieder van de leden ontvangt een gelijk deel. Bij het
besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo
worden gegeven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Artikel 19.
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement alsook andere
reglement(en) vaststellen.
2. Een huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen
dwingend recht bevat, noch met de statuten.

SLOTBEPALING

Artikel 20
De comparanten verklaarden tenslotte dat het bestuur van de vereniging thans is
samengesteld als volgt:
de comparant sub 1 als bestuurslid;
de comparante sub 2 als bestuurslid;
– de heer Johannes Antonius Maria Smits, als voorzitter;
– de heer Marinus Cornelis Antonius Verschuur, als secretaris/vice-voorzitter;
– mevrouw Barbara Wilhelmina Maria van Kessel, als penningmeester;11
– de heer Theodorus Johannes Schulz, als bestuurslid;
– de heer Antonius Kwaytaal, als bestuurslid.
(om privacyredenen zijn de persoonlijke gegevens hier verwijderd)

Burgerlijke staat
Waar in deze akte is vermeld ongehuwd of nimmer gehuwd geweest, is daaronder
tevens begrepen niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd
partnerschap of als zodanig geregistreerd geweest.

Slot van de akte
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Landerd op de datum welke in het hoofd van deze akte is
vermeld.
Alvorens tot het verlijden van deze akte over te zijn gegaan heb ik, notaris, aan de
comparanten mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en daarop
een toelichting gegeven. Zo nodig heb ik, notaris, daarbij tevens gewezen op de
gevolgen die voor partijen of één of meer hunner uit de inhoud van deze akte
voortvloeien.
De comparanten verklaarden tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben
genomen, daarmee in te stemmen en de toelichting als voldoende te ervaren.
Vervolgens heb ik, notaris, deze akte beperkt voorgelezen. Onmiddellijk daarna is
deze akte door de comparanten en aansluitend door mij, notaris, ondertekend.
(get.) volgt ondertekening

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT (digitaal)
het betreft geen formeel stuk, aangezien slechts een papieren afschrift een geldig afschrift is